Αρχική | Επικοινωνία

Νόμος

Η νομοθεσία της Κύπρου καθορίζει ως «παιδί» ένα πρόσωπο κάτω της ηλικίας των 18, όπως διέπει ο Περί Παιδίων Νόμος Ν. 83( I)/1999, στο Άρθρο 2.

Ο όρος «εξαφανισμένο παιδί», αν και δεν προβλέπεται στην Κυπριακή νομοθεσία, σε διεθνείς Συμβάσεις ορίζεται ως το παιδί το οποίο αγνοείται από τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες του. Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο, ο ποινικός κώδικας ορίζει και ποινικοποιεί την αρπαγή, τη γονική αρπαγή χωρίς τη συναίνεση του άλλου ή των άλλων νόμιμων κηδεμόνων του παιδιού και την εκούσια απαγωγή ανήλικης νεαρής γυναίκας.

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2.1. «Αρπαγή»

2.1.1. Ο Περί Ποινικού Κώδικα Νόμος Ν. 70( I )/2008

Ορισμός αρπαγής προσώπου από τη Δημοκρατία

Άρθρο 245: «Όποιος μεταφέρει οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός των ορίων της Δημοκρατίας, χωρίς τη συναίνεση αυτού ή άλλου που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να συναινεί εκ μέρους του, θεωρείται ότι αρπάζει το πρόσωπο αυτό από τη Δημοκρατία.»

Ορισμός αρπαγής από πρόσωπο που ασκεί κοινή κηδεμονία

Άρθρο 245A: «Όποιος ενώ ασκεί κοινή κηδεμονία ανήλικου με άλλο ή άλλα πρόσωπα, μεταφέρει το ανήλικο πρόσωπο εκτός των ορίων της Δημοκρατίας, χωρίς τη συναίνεση του άλλου ή των άλλων νομίμων κηδεμόνων του, θεωρείται ότι αρπάζει το ανήλικο πρόσωπο από το νόμιμο κηδεμόνα του.»

Ορισμός αρπαγής από νόμιμη κηδεμονία

Άρθρο 246: «Όποιος αφαιρεί ή παρασύρει σε διαφυγή ανήλικο που έχει ηλικία κάτω των δεκατεσσάρων χρόνων προκειμένου για άντρα, ή κάτω των δεκαέξι χρόνων προκειμένου για γυναίκα ή πρόσωπο που έχει κλονισμένο το λογικό, από τη φύλαξη του νόμιμου κηδεμόνα του, χωρίς τη συναίνεση τέτοιου κηδεμόνα, θεωρείται ότι αρπάζει τον ανήλικο ή τέτοιο πρόσωπο από το νόμιμο κηδεμόνα του.»

2.1.2. Σύμβαση της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, Κυρ. Νόμος 11(ΙΙΙ)/1994

2.2. «Απαγωγή»

2.2.1. Ο Περί Ποινικού Κώδικα Νόμος Ν. 70( I )/2008

Ορισμός απαγωγής

Άρθρο 247: «Όποιος με βία εξαναγκάζει ή με οποιαδήποτε απατηλά μέσα παρακινεί άλλο να φύγει από κάποιο τόπο, θεωρείται ότι απαγάγει το εν λόγω πρόσωπο».

Απαγωγή νεαρής γυναίκας ηλικίας κάτω των δεκαέξι χρονών

Άρθρο 149: «Όποιος παράνομα αποχωρίζει νεαρή γυναίκα άγαμη, που έχει ηλικία κάτω των δεκαέξι χρονών, από την επίβλεψη ή την προστασία του πατέρα της ή της μητέρας της ή άλλου προσώπου που έχει τη νόμιμη φροντίδα ή μέριμνα τέτοιας νεαρής γυναίκας και εναντίον της θέλησης τους, είναι ένοχος πλημμελήματος.»

2.3. «Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες»

2.3.1. Ο Περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2007, Ν.87(Ι)/2007

Άρθρο 2: «Ασυνόδευτος ανήλικος» σημαίνει το παιδί το οποίο είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που εισέρχεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο πρόσωπο υπεύθυνο γι’ αυτό, σύμφωνα με το νόμο ή το έθιμο, και καθ’ον χρόνο κανένα τέτοιο ενήλικο πρόσωπο δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του και περιλαμβάνει παιδί που βρέθηκε χωρίς συνοδεία μετά την είσοδο του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας Περιοχές.»

Άρθρο 37 (3): «...υπό την φροντίδα του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημέριας δυνάμει των διατάξεων του Περί Παίδων Νόμου, ο οποίος εκπροσωπεί τον ανήλικο και ενεργεί προς το συμφέρον αυτού».

Αρχεία

Σύμβαση της Χάγης

 
Το πρόγραμμα 116000 επιχορηγείται από:
Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της:

 
Copyright 2022 www.cal116000.org